Algemeen

Artikel 1

De “Belgische Vereniging voor het Auteursrecht” (afgekort: “BVA”), in het Frans: "Association Belge pour le Droit d’Auteur" (afgekort: “ABA”), vereniging zonder winstgevend doel, zet de activiteiten voort van de “Belgische Vereniging tot Bescherming en Ontwikkeling van het Auteursrecht” (afgekort: “BVBA”), in het Frans: "Association Belge pour la Protection et le Développement du Droit d’Auteur" (afgekort: ABBA”), die op zeventien mei negentienhonderd vierentwintig werd opgericht.

Artikel 2

De vereniging heeft tot doel de studie van het auteursrecht (in de ruime zin) en aanverwante materies, op Belgisch, Europees en internationaal vlak, alsook de buitenlandse wetgevingen terzake.

De vereniging kan aansluiten bij alle nationale of internationale verenigingen die een gelijkaardig doel nastreven.

Artikel 3

De maatschappelijke zetel is gevestigd te 1040 Brussel in het gerechtelijk arrondissement Brussel, meer in het bijzonder in de Aarlenstraat 75-77.

De duur van de vereniging is onbeperkt.

Lidmaatschap

Artikel 4

Kunnen deel uitmaken van de vereniging: alle natuurlijke of rechtspersonen die belangstelling hebben voor de studie van het auteursrecht, en de nodige basiskennis ervan hebben en/of ervaring ermee en overeenkomstig de statuten als lid van de vereniging zijn aanvaard.

Het aantal leden van de vereniging is onbeperkt, maar zal ten minste vier (4) leden omvatten.

De modaliteiten van het lidmaatschap van rechtspersonen worden bepaald door de raad van bestuur.

Artikel 5

Elke persoon die lid wil worden van de vereniging, verzendt daartoe een schriftelijk gemotiveerd verzoek tot de raad van bestuur, in de persoon van de voorzitter, naar de maatschappelijke zetel van de vereniging.

Elk verzoek komt op de agenda van de eerstvolgende vergadering van de raad van bestuur.

De raad van bestuur beslist over de aanvaarding van de leden. Tegen deze beslissing is geen verhaal mogelijk.

De raad van bestuur informeert de verzoeker schriftelijk van zijn beslissing.

Het lidmaatschap gaat in vanaf de dag van deze kennisgeving.

Artikel 6

De algemene vergadering kan op voorstel van de raad van bestuur de titel van erelid verlenen aan een persoon die zich heel verdienstelijk heeft gemaakt in de sector van het auteursrecht of van wie de invloed bevorderlijk kan zijn voor de verwezenlijking van het maatschappelijk doel van de vereniging.

De algemene vergadering kan eveneens op voorstel van de raad van bestuur de titel van erevoorzitter verlenen aan een lid indien hij/zij bovendien zijn/haar functie van Voorzitter gedurende minimum vier (4) jaar heeft uitgeoefend en in die hoedanigheid door de raad van bestuur erkende en opmerkelijke diensten heeft bewezen aan de vereniging.

De ereleden en erevoorzitters van de vereniging betalen geen jaarlijkse bijdrage, maar behouden hun stemrecht op de algemene vergadering.

Artikel 7

Elk lid wordt vermoed de statuten te kennen en er zich naar te schikken.

Elk lid is een jaarlijkse bijdrage aan de werking van de vereniging verschuldigd. Hij/zij die niet eerder dan per 1 oktober van een lopend kalenderjaar lid is geworden, is deze bijdrage slechts verschuldigd met ingang van het daaropvolgend maatschappelijk jaar.

De omvang van de jaarlijkse bijdrage wordt op autonome wijze door de raad van bestuur bepaald tijdens zijn eerste vergadering van een nieuw maatschappelijk jaar. De bijdrage zal maximum 500 € bedragen voor natuurlijke personen en maximum 1.000 € voor rechtspersonen.

De raad van bestuur nodigt elk lid schriftelijk uit deze jaarlijkse bijdrage te betalen en dit tegen een uiterste betaaldatum van minstens dertig (30) kalenderdagen.

Bij het uitblijven van tijdige betaling van de jaarlijkse bijdrage, zal de raad van bestuur de leden minstens één (1) keer schriftelijk aanmanen de jaarlijkse bijdrage vooralsnog te betalen. Het staat de raad van bestuur vrij te beslissen intresten aan te rekenen bij achterstallige betalingen.

De jaarlijkse bijdrage is steeds verschuldigd, ondeelbaar en niet terugvorderbaar, zelfs niet ten dele, ook in geval van ontslag of uitsluiting dat ingang vindt tijdens een lopend maatschappelijk jaar.

De aansprakelijkheid van de leden is beperkt tot het bedrag van hun bijdragen.

Artikel 8

Elk lid is vrij zich te allen tijde uit de vereniging terug te trekken door daartoe zijn schriftelijk verzoek tot ontslag, gericht aan de raad van bestuur, in de persoon van de voorzitter, te verzenden naar het maatschappelijk adres van de vereniging. Elk verzoek komt op de agenda van de eerstvolgende vergadering van de raad van bestuur. De raad van bestuur neemt akte van dit ontslag. Het ontslag gaat in vanaf de dag van deze aktename (onverminderd artikel 7). De raad van bestuur informeert de verzoeker schriftelijk van de datum van zijn/haar ontslag.

Elk lid dat gedurende twee (2) opeenvolgende jaren de door hem/haar verschuldigde jaarlijkse bijdrage niet betaalt, niettegenstaande de aanmaningen die de raad van bestuur hem/haar zal hebben laten toekomen, wordt met onmiddellijke ingang vermoed zijn schriftelijk verzoek tot ontslag aan de raad van bestuur overgemaakt te hebben. Dezelfde procedure als deze beschreven in de hierboven vermelde paragraaf zal dan van toepassing zijn.

De uitsluiting van een lid kan slechts door de algemene vergadering worden uitgesproken bij meerderheid van twee derde (2/3) van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden. Uitgesloten leden die een bestuurdersfunctie hebben, verliezen die hoedanigheid van rechtswege.

De ontslaggevende of uitgesloten leden en de erven van deze leden hebben geen enkel recht op het maatschappelijk bezit en kunnen de teruggave van de gestorte bijdragen niet vorderen.

Artikel 9

De raad van bestuur houdt op de maatschappelijke zetel van de vereniging een lijst bij van de leden van de vereniging. Deze lijst vermeldt de aard (natuurlijke of rechtspersoon en in dat laatste geval, de rechtsvorm), de naam, de woonplaats en/of het professioneel adres of de maatschappelijke zetel en de beschikbare contactgegevens van de leden. Alle aanvaardingen en ontslagen (of uitsluitingen) worden in de lijst opgenomen.

Raad van bestuur

Artikel 10

Het bestuur van de vereniging wordt door de algemene vergadering van de vereniging aan een raad van bestuur toevertrouwd.

De raad van bestuur bestaat uit minstens drie (3) en maximum tien (10) bestuurders, die verkozen worden onder de leden voor een termijn van vier (4) jaar met onbeperkte herkiesbaarheid.

Elke kandidaat-bestuurder moet zijn schriftelijke kandidatuur, gesteund door ten minste twee (2) andere bestuurders die op het ogenblik van de kandidatuur lid zijn van de raad, uiterlijk één (1) maand vóór de statutaire algemene vergadering overmaken aan de raad van bestuur, in de persoon van de voorzitter, te verzenden naar het maatschappelijk adres van de vereniging. De postdatum van de kandidatuur geldt daarbij als bewijs.

Het bestuursmandaat wordt onbezoldigd uitgeoefend.

De bestuurder verbindt zich ertoe alle redelijke inspanningen te leveren om de vergaderingen van de raad van bestuur bij te wonen en voor te bereiden, alsook actief aan de activiteiten van de raad van bestuur en van de vereniging deel te nemen. De raad van bestuur kan aan de algemene vergadering voorstellen het mandaat van een bestuurder in te trekken indien hij/zij deze verbintenis niet meer vervult.

Hij/zij wordt vermoed deze verbintenis niet meer te vervullen indien hij/zij afwezig is gebleven gedurende meer dan vier (4) opeenvolgende vergaderingen, zonder gegronde reden.

Elke bestuurder kan zijn mandaat beëindigen door daartoe een schriftelijk verzoek tot ontslag gericht aan de raad van bestuur, in de persoon van de voorzitter, te verzenden naar het maatschappelijk adres van de vereniging. Elk verzoek komt op de agenda van de eerstvolgende vergadering van de raad van bestuur. De raad van bestuur neemt akte van dit ontslag. Het ontslag gaat in vanaf de dag van deze aktename (tenzij het aantal overblijvende bestuurders dit niet toelaat; in dat geval gaat het ontslag pas in wanneer de statutaire algemene vergadering in zijn/haar vervanging heeft voorzien en moet de bestuurder zijn mandaat voor de resterende tijd blijven uitoefenen). De raad van bestuur informeert de verzoeker schriftelijk van de datum van zijn/haar ontslag.

Artikel 11

De raad van bestuur verkiest onder zijn leden een voorzitter.

De raad verkiest onder zijn leden vervolgens een secretaris en een penningmeester en, voor zover het aantal bestuurders van de vereniging dat toelaat, een ondervoorzitter.

Deze personen vormen samen het dagelijks bestuur van de vereniging.

Ingeval de voorzitter van de raad van bestuur verhinderd is, worden zijn taken overgenomen door de ondervoorzitter of, indien deze verhinderd is, door de secretaris of, indien deze verhinderd is, door de penningmeester of, indien deze verhinderd is, door de oudste van de overige bestuurders.

Deze personen worden benoemd voor een duur van vier (4) jaar, eventueel hernieuwbaar, zonder dat de duur van het mandaat van voorzitter acht (8) opeenvolgende jaren mag overschrijden.

Artikel 10, lid 6 van de statuten is op deze personen in deze functies van toepassing.

Artikel 12

Telkens het belang van de vereniging dit vergt en minstens één (1) keer per jaar bij de aanvang van een nieuw maatschappelijk jaar ter voorbereiding van de statutaire algemene vergadering, zal de raad van bestuur op vraag van de voorzitter vergaderen.

De voorzitter zal de raad van bestuur tevens bijeenroepen telkens wanneer een vijfde (1/5) van de bestuurders de voorzitter hier schriftelijk om verzoekt.

De oproepingsbrief, met vermelding van de agendapunten en alle nodige bijlagen, zal ten minste vijf (5) werkdagen vóór de raad van bestuur schriftelijk (per mail) aan de bestuurders worden bezorgd.

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen indien een derde (1/3) van zijn leden aanwezig is.

Elke beslissing van de raad van bestuur wordt genomen bij volstrekte meerderheid van de stemmen van de aanwezige bestuurders.

Bij staking van stemmen beslist de stem van de voorzitter.

Artikel 13

De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide beheers- en beschikkingsmacht; alles wat niet uitdrukkelijk door de wet of de statuten aan de algemene vergadering is voorbehouden valt onder de bevoegdheid van de raad van bestuur. De raad van bestuur beslist bijvoorbeeld over de modaliteiten van het lidmaatschap van rechtspersonen (artikel 4), de maatschappelijk zetel (artikel 3), de aanvaarding van de leden (artikel 5), de voorstellen tot benoeming van erelid en erevoorzitter (artikel 6), de vaststelling van de jaarlijkse bijdrage (artikel 7), het ontslag van de leden (artikel 8) en over de werkzaamheden van de vereniging.

De raad van bestuur doet onder meer ook uitspraak over alle transacties; over de verkrijging en de vervreemding van roerende en onroerende goederen; over alle (ver-)huurcontracten; over iedere aanvaarding van giften, legaten; over iedere geldbelegging, ontvangst van inkomsten; over alle rechtsvorderingen, als eiser en verweerder; over elke benoeming van werknemers en aangestelden en hun bezoldiging.

De raad van bestuur kan bijzondere taken toewijzen aan het dagelijks bestuur, bepaalde bestuurders, bepaalde leden en/of ad hoc werkgroepen, die in voorkomend geval kunnen zijn samengesteld uit bestuurders, leden en derden. Onkosten die worden gemaakt in de uitvoering van deze bijzondere taken kunnen door de vereniging worden vergoed mits zij redelijk zijn, de voorzitter hiermee vooraf heeft ingestemd, achteraf door de raad van bestuur zijn bekrachtigd en alle nodige bewijsstukken aan de penningmeester worden overgemaakt.

De raad van bestuur kan derden aanstellen om bepaalde activiteiten en/of handelingen voor de vereniging te verrichten, waaronder het secretariaat van de vereniging, in voorkomend geval tegen bezoldiging en/of betaling van onkosten.

De raad van bestuur waakt over de uitvoering van alle taken die aan derden zijn uitbesteed.

De raad van bestuur kan, binnen het kader van haar beheers- en beschikkingsmacht, bijzondere reglementen uitvaardigen.

Artikel 14

De rechtsvorderingen, zowel in de hoedanigheid van eiser als in de hoedanigheid van verweerder, worden door de voorzitter van de raad van bestuur of door twee (2) bestuurders ingesteld in naam van de vereniging.

De buitengerechtelijke handelingen worden op dezelfde wijze gesteld.

Artikel 15

De handtekeningen van twee (2) bestuurders verbinden de vereniging, zonder vereiste van een bijzonder mandaat.

De afschriften en verzendingen van of uittreksels uit de notulen van de raad van bestuur of van de algemene vergadering zullen door de voorzitter of de hiertoe door de raad van bestuur afgevaardigde bestuurder worden ondertekend.

Voor de lopende briefwisseling en alle handelingen van dagelijks beheer tegenover alle (bank- en andere) instellingen volstaat de handtekening van de voorzitter of de hiertoe door de raad afgevaardigde bestuurder.

Artikel 16

De raad van bestuur houdt een register van de notulen van zijn vergaderingen bij op de maatschappelijke zetel van de vereniging. Deze notulen worden door de voorzitter of de hiertoe door de raad afgevaardigde bestuurder ondertekend.

Zij kunnen tijdens de statutaire algemene vergadering worden geraadpleegd door de leden die erom verzoeken.

Algemene vergadering

Artikel 17

(a) De statutaire algemene vergadering

Elk jaar tijdens de maand maart zal de statutaire algemene vergadering van de leden plaatsvinden op de maatschappelijke zetel van de vereniging of op een andere, in de oproepingsbrief uitdrukkelijk vermelde plaats.

Tijdens de statutaire algemene vergadering zal de raad van bestuur verslag uitbrengen over de activiteiten van de vereniging gedurende het afgelopen maatschappelijk jaar en over de rekeningen van de vereniging. De statutaire algemene vergadering keurt de jaarrekening van het afgelopen maatschappelijk jaar goed (of niet) en verleent de bestuurders, en in voorkomend geval de commissarissen, kwijting voor het afgelopen maatschappelijk jaar (of niet).

Tijdens de statutaire algemene vergadering zal de raad van bestuur tevens de begroting voor het lopend maatschappelijk jaar voorstellen. De statutaire algemene vergadering keurt de begroting voor het lopend maatschappelijk jaar goed (of niet).

De statutaire algemene vergadering zal in voorkomend geval bestuurders benoemen en/of ontslaan.

(b) De buitengewone algemene vergadering

De raad van bestuur zal een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkens als hij dit nuttig acht in het belang van de vereniging of in de wettelijk bepaalde gevallen.

De voorzitter van de raad van bestuur zal tevens een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkens een vijfde (1/5) van de leden de voorzitter van de raad van bestuur hier schriftelijk om verzoekt, met vermelding van de gevraagde agendapunten.

Artikel 18

De oproepingsbrief, met vermelding van de agendapunten en opname van alle nodige bijlagen, zal ten minste tien (10) werkdagen vóór de algemene vergadering schriftelijk (per brief, mail …) aan de leden worden bezorgd.

Artikel 19

De leden-natuurlijke personen kunnen zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een ander van een schriftelijke volmacht voorzien lid.

De leden-rechtspersonen oefenen hun stemrecht uit bij monde van één (1) enkele afgevaardigde die daartoe bijzonder gemachtigd is.

De raad van bestuur zal de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat deze vóór de vergadering op de maatschappelijke zetel worden ingediend.

Artikel 20

De algemene vergadering is regelmatig samengesteld ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden.

Alleen de algemene vergadering is bevoegd om over de volgende punten te beraadslagen :
-  wijziging van de statuten;
-  benoeming en ontslag van de bestuurders;
-  benoeming en ontslag van de commissarissen en vaststelling van hun bezoldiging in de gevallen dat een bezoldiging wordt toegekend;
-  verlenen van kwijting aan de bestuurders en de commissarissen;
-  goedkeuring van de rekeningen en begrotingen;
-  benoeming van ereleden en erevoorzitters (op voorstel van de raad van bestuur);
-  uitsluiting van een lid;
-  ontbinding van de vereniging;
-  omvorming van de vereniging tot een vennootschap met sociaal oogmerk;
-  alle gevallen waarin de statuten dit vereisen.

De algemene vergadering neemt haar beslissingen bij gewone meerderheid van het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden, behoudens in de hierna vermelde gevallen en onder voorbehoud van de artikelen 26 en 27.

De algemene vergadering kan slechts geldig beraadslagen over de wijziging van de statuten van de vereniging indien dit punt speciaal in de oproepingsbrieven wordt vermeld, de voorstellen tot statutenwijziging bij de oproepingsbrieven zijn gevoegd en twee derde (2/3) van de leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Indien deze twee derde (2/3) meerderheid van de leden op de eerste vergadering niet is bereikt, zal een tweede vergadering kunnen worden bijeengeroepen, die zal mogen beraadslagen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden. De tweede vergadering mag evenwel ten vroegste vijftien (15) dagen na de eerste vergadering worden gehouden.

Een wijziging van het maatschappelijk doel van de vereniging kan slechts worden aanvaard met een vier vijfde (4/5) meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden. Elke andere wijziging van de statuten van de vereniging kan slechts worden aanvaard met een twee derde (2/3) meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden.

Artikel 21

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur.

De voorzitter duidt de secretaris (1) en de stemopnemers (2) van de algemene vergadering aan.

Artikel 22

De algemene vergadering kan alleen geldig beraadslagen over regelmatig op de agenda vermelde punten.

Artikel 23

De raad van bestuur houdt een register van de notulen van de algemene vergaderingen bij op de maatschappelijke zetel van de vereniging. Deze notulen worden ondertekend door de voorzitter en de secretaris.

Zij zijn te raadplegen op de zetel door de leden die erom verzoeken.

Maatschappelijk boekjaar

Artikel 24

Het maatschappelijk boekjaar begint op één (1) januari en eindigt op eenendertig (31) december van elk kalenderjaar.

Artikel 25

Op eenendertig (31) december van elk kalenderjaar worden de boeken afgesloten en eindigt het boekjaar.

Ontbinding – vereffening

Artikel 26

De algemene vergadering kan de vereniging slechts ontbinden indien twee derde (2/3) van haar leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, zal een tweede (2de) vergadering kunnen worden bijeengeroepen, die zal kunnen beraadslagen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden.

De algemene vergadering kan de vereniging slechts ontbinden met een vier vijfde (4/5) meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden.

Dezelfde vergadering zal dan met eenzelfde meerderheid een vereffenaar aanstellen die met de vereffening van de vereniging wordt belast.

De algemene vergadering, met dezelfde meerderheid, en bij gebreke daaraan, de vereffenaar zal de bestemming bepalen van het tegoed van de vereniging, met dien verstande dat de besteding van dit tegoed zoveel mogelijk in overeenstemming zal worden gebracht met het doel waartoe de ontbonden vereniging was opgericht.

De vereffenaar roept minstens éénmaal (1) per jaar de algemene vergadering bijeen om verslag uit te brengen over zijn werkzaamheden.

Artikel 27

Artikel 26, lid 4 van de statuten is eveneens van toepassing in geval van gerechtelijke ontbinding. De vereffenaar zal daartoe een algemene vergadering bijeenroepen.

Diversen

Artikel 28

De statuten zijn opgesteld in het Nederlands en in het Frans; beide teksten hebben dezelfde waarde.

Alle documenten van de vereniging die bestemd zijn voor de leden (of kandidaat-leden) worden in het Nederlands of het Frans opgesteld.

Artikel 29

De leden (en kandidaat-leden) drukken zich uit in de taal van hun keuze.