Spreker : Marie-Christine Janssens, Professor KU Leuven
met geprivilegieerde tussenkomst van : Jochem Donker, Hoofd juridische zaken CEDAR en Stichting de Thuiskopie

Samenvatting: In het arrest ACI ADAM beslist het Hof van Justitie dat de uitzondering van privé-kopie, zoals die door de lidstaten ter implementatie van artikel 5, lid 2, sub b, van richtlijn 2001/29/EG werd omgezet, mede gelet op driestappentest, aldus moet worden uitgelegd dat enkel reproducties kunnen worden toegestaan van beschermd materiaal dat afkomstig is uit een geoorloofde bron. Meer nog, ook bij de regeling van de billijke vergoeding die deze richtlijnbepaling oplegt, moet eveneens een onderscheid worden gemaakt tussen de situatie waarin de bron van een voor privégebruik vervaardigde reproductie geoorloofd is, en de situatie waarin deze bron ongeoorloofd is. Tijdens de causerie wordt ingezoomd op de gevolgen van deze visie voor de rechtsopvatting en praktijk in zowel België als Nederland.

Voor het ACI ADAM-arrest, zie: HJEU 10 april 2014, zaak C-435/12 http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d0f130deb49372eb41eb436597ecb8e8db4b457f.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4ObhyQe0?text=&docid=150786&pageIndex=0&doclang=NL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=61622