Thema : Het “Deckmyn-arrest” nader bekeken

Sprekers :

Prof. dr. Dirk Voorhoof, gewoon hoogleraar UGent en lid van het Human Rights Centre en het Center for Journalism Studies (UGent)

Nawoord door Prof. dr. Willem Grosheide, emeritus hoogleraar privaatrecht (burgerlijk recht en auteursrecht) Universiteit Utrecht en adviseur van VersteegWigmanSprey Advocaten in Amsterdam

Toelichting :

Het arrest van het Hof van Justitie in de zaak van de Vlaams Belang-parodie “De Wilde Weldoener” doet stof opwaaien in de wereld van het auteursrecht.

Volgens Dirk Voorhoof die herhaaldelijk over het thema van de parodie heeft gepubliceerd, heeft het Hof een verrassend ruim Europees concept van parodie vooruitgeschoven, waardoor het voortaan veel gemakkelijker lijkt om een beroep te doen op de parodie-exceptie in het auteursrecht. Visuele kunstenaars, literaire auteurs, componisten, fotografen en cineasten kunnen vrezen dat de deur nu te wijd open staat en zij zich niet meer zullen kunnen verzetten tegen allerlei vormen van parodiërend gebruik van hun werken. IP- en mediarechtadvocaten kunnen zich al opwarmen voor een toenemend aantal betwistingen, want in de reclame-, kunst- en mediawereld zal men de rekkelijkheid van het nieuw gedefinieerde parodie-concept willen uittesten. Dat zal in een aantal gevallen ongetwijfeld de toorn opwekken van sommige auteurs of hun rechthebbenden, met allerlei stakingsvorderingen of andere rechtszaken tot gevolg.

Hierbij de slides van Prof. Dirk Voorhoof.

Prof. Willem Grosheide, die eveneens herhaaldelijk over de “parodie-exceptie” heeft gepubliceerd (zie o.m. F.W. Grosheide “Parodie-parodie en kunstcitaat” Den Haag, Bju, 2006) zal, terugblikkend op zijn vroegere pubilcaties, reageren op de uiteenzetting van Dirk Voorhoof met bijzondere aandacht voor aspecten van rechtsvergelijking en van morele rechten.

HJEU 3 september 2014 C-201/13:
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d0f130d5c90c45384d0f44a99755e4101390121c.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4Obh4Se0?text=&docid=157281&pageIndex=0&doclang=nl&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=102406