Datum : maandag 23 februari 2015 (12u30 – 14u30)

Locatie: Sabam (zaal Brel) Aarlenstraat 75-77, 1040 Brussel

Thema: Het Nintendo- arrest

Spreker: Pr.dr.Séverine Dussollier, Hoogleraar SciencesPo Paris en UNamen
Tussenkomst: M.Dara Mc Greevy, Anti-Piracy Director, Interactive Software Federation of Europe (ISFE)

Toelichting:

Het Nintendo-arrest van het EHJ van 23 januari 2014 is de eerste communautaire uitspraak over de rechtsbescherming van technische maatregelen in het auteursrecht. Het grootste belang ervan is het eisen van een zekere proportionaliteit in de toepassing van de juridische bepalingen die het omzeilen van technische maatregelen ter bescherming van werken verbieden. Het arrest bepaalt ook dat enkel de technische maatregelen die auteursrechten betreffen vallen onder de richtlijn. Maar, omdat het ging over bepalingen met betrekking tot controle van het gebruik van videogames op consoles, bevestigt het arrest eveneens de distributieve toepassing van de computerprogramma- en InfoSoc-richtlijnen op de verschillende onderdelen van een softwareprogramma, een toepassing die zij heeft ontwikkeld in het BSA-arrest van 2010 en voortgezet in het UsedSoft-arrest. Andere verwijzingen naar technische maatregelen in de recente rechtspraak van het Hof, met name in verband met de thuiskopie, zullen kort besproken worden.

Het arrest: HJEU 23 januari 2014, C-355/12; zie
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=146686&pageIndex=0&doclang=NL&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=782533