Hierbij het jaarverslag 2015

1. Organisatie en werking van de Belgische Vereniging voor het Auteursrecht

1.1. Raad van Bestuur

• Samenstelling Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur was als volgt samengesteld :
Fabienne Brison (Voorzitter), Marie-Christine Janssens (Vice-voorzitter), SABAM (in de persoon van Sebastien Witmeur) (Secretaris), Paul Maeyaert (Penningmeester), Herman Croux, Séverine Dusollier, Sophie Malengreau, Benoît Michaux, Tanguy Roosen, en Hendrik Vanhees.

• Activiteiten Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur is zes maal samengekomen, meer bepaald op 5 januari, 22 januari, 23 maart, 27 april, 14 september en 7 december. De Raad hield zich meer bepaald bezig met:

(i) Inhoudelijke aangelegenheden

-  organisatie van vijf lunch-causerieën in 2015 (zie infra, punt 3) alsook de voorbereiding van de studiedag van 15 januari 2016 en de lunch-causerie van 14 maart 2016;
-  evaluatie van de lunch-causerieën (inhoud, sprekers, catering, organisatorische aspecten)
-  aanduiding van een nieuwe voorzitter (B. Michaux) met ingang van 1 januari 2016

(ii) Internationale activiteiten

-  voorbereiding van het ALAI-congres te Bonn: Sébastien Witmeur (SABAM) wordt aangeduid als nationaal rapporteur
-  goedkeuring van het voorgestelde nationaal rapport
-  debriefing over de vergadering van het uitvoerend comité van ALAI in Parijs (maart 2015)
-  deelname aan de vergadering van het uitvoerend comité van ALAI in Bonn door de Voorzitter (juni 2015) en debriefing
-  overleg ivm verkiezingen van nieuwe Voorzitter, Secretaris en bestuursleden in maart 2016

(iii) Administratieve/organisatorische aangelegenheden:

-  gebruikelijke beslissingen i.v.m. aanvaarding/ontslag van leden
-  beslissing om het lidgeld te behouden op 150 € voor individuele leden en 325 € voor rechtspersonen
-  opmaken en neerleggen van de jaarrekeningen en ledenlijsten en neerlegging van de belastingsaangifte
-  goedkeuring jaarlijkse factuur van Sabam voor kosten logistiek en secretariaat
-  organisatorische en financiële afhandeling van de lunch-causerieën (afstemming catering op aantal personen) en de studiedag van 15 januari 2016 in The Hotel te Brussel (incl. logistieke organisatie van internationale sprekers)
-  bespreking uitstaande facturen


1.2. Algemene Vergadering

Er vonden één statutaire algemene vergadering (23 maart) en vier gewone algemene vergaderingen (26 januari, 23 februari, 27 april en 7 december) plaats. Tijdens de statutaire vergadering stonden volgende punten op het agenda: het jaarverslag 2014, de jaarrekeningen van 2014 en het voor 2015 voorgestelde budget en verlening van kwijting aan de bestuurders.

2. Leden & bijdragen

De volgende nieuwe leden werden aanvaard:
-  als natuurlijk personen: (23/3) Ozgen Burak, Hauben Liesbeth en Flamme Michel; (14/9) Debusseré Fréderic en Geiregat Simon; (7/12) Campolini Philippe en Papandreou Marios
-  als rechtspersoon : (14/9) Time.lex cvba; (7/12) Gevers

De volgende personen namen ontslag, of werden wegens niet betaling van de lidgelden, geschrapt uit de vereniging:
-  in persoonlijke naam: (23/3) Vromans Marinus; (27/4) de Francquen Amélie, Van Overmeire Vinciane, Verherstraeten Sophie en Wuyts Stéphanie; (7/12) Bailly Raphaël, Mounir Kadjaj en Coppe Delphine

De vereniging telde op 31 december 2015 132 leden: 117 in persoonlijke naam, 13 rechtspersonen en 2 ereleden.

3. Thema’s die behandeld werden tijdens de algemene vergaderingen (lunch-causerieën – in de taal van de spreker)

26 januari

Thema: Het « Deckmyn-arrest » nader bekeken

Spreker: Dirk Voorhoof

23 februari

Thema : Het « Nintendo-arrest »

Spreker : Séverine Dusollier

23 maart

Thema: Het “arrest ACI ADAM v Stichting Thuiskopie en de vereiste van een geoorloofde bron”

Spreker: Marie-Christine Janssens

27 april

Thema : het ALAI-congres te Bonn in juni 2015 heeft als thema “Remuneration for the use of works. Exclusivity vs other Approches”

Spreker : Sébastien Witmeur

7 december

Thema : De invloed van Internet op het auteursrecht : een openbaring eerder dan een revolutie ?

Spreker : Maxime Lambrecht